Solvency II

Europese regelgeving over solvabiliteitseisen voor (her)verzekeraars. Met Solvency II wordt beoogd om een interne Europese markt voor verzekerings-diensten te bevorderen en voldoende consumentenbescherming te bieden. Uitgangspunt is een op het economische risico gebaseerde benadering, waarbij alle activa en passiva op marktwaarde gewaardeerd worden. Daarnaast is het uitgangspunt de koppeling tussen de solvabiliteitseisen en het risicoprofiel van verzekeraars.

Solvency II is de naam voor de wettelijke voorschriften die aan de verzekeraars worden opgelegd door de toezichthouder. Deze regels hebben betrekking op:

  • Kwantitatieve eisen voor kapitaalbuffers en de waarderingsgrondslagen.
  • Eisen aan inrichting risicomanagement en governance
  • Uitvoeren van een ORSA (Own Risk Solvency Assessment).
  • Opstellen van een rapportage (SFCR) en het publiceren van deze rapportage in het kader van transparantie.