Bijlagen

Bijlage 1: Over dit verslag

Verslaggeving- en controleproces

De selectie van de gerapporteerde indicatoren is gebaseerd op de GRI-richtlijnen, de gesprekken met onze belanghebbenden, de impact van DELA en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Gegevens die we rapporteren zijn zo veel mogelijk gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals NPS). Andere gegevens komen uit centrale systemen (bijvoorbeeld personeelsgegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden (bijvoorbeeld papier en afval). Indien er sprake is van wijzigingen in de definities, meetmethodes of inherente beperkingen in de data of als er gebruikgemaakt is van extrapolatie of schatting, wordt dit aangegeven in het verslag.

Een deel van de opgenomen indicatoren (financiële indicatoren, ziekteverzuim, NPS, Bio-scope, papierverbruik) zijn onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus. Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van de maandelijkse rapportages. Onze financiële afdeling kijkt naar afwijkingen in de data ten opzichte van voorgaande rapportages, naar de plausibiliteit van gerapporteerde gegevens en vraagt waar nodig ondersteunend bewijsmateriaal op. Overige indicatoren (energie, CO2-emissies) worden jaarlijks gerapporteerd ten behoeve van het jaarverslag. De onderliggende gegevens voor deze indicatoren zijn verzameld en gecontroleerd door de MVO-projectleider.

De accountant moet expliciet rapporteren over materiële afwijkingen in het bestuursverslag op basis van zijn kennis verkregen uit de controle van de jaarrekening. De accountant heeft niet de opdracht ontvangen om assurance te verlenen over niet-financiële informatie. We hebben de ambitie om deze assurance in de toekomst wel uit te voeren.

Afbakening en reikwijdte

De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van de materialiteitassessment zoals uitgevoerd in 2016. Daarmee rapporteren we over de materiële onderwerpen. De afbakening is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige verslaggevingsperiode.

Het verslag beslaat het boekjaar 2018 dat loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De MVO-informatie heeft betrekking op de activiteiten van DELA in Nederland, exclusief de acquisities Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. en Begraafbeheer BV. Myosotis Uitvaartverzorging B.V. is in de CO2-footprint van vorige verslaggevingsperiodes wel opgenomen. Er wordt in principe niet
gerapporteerd over onderaannemers en/of toeleveranciers, tenzij anders vermeld.

Vindplaatsen niet-financiële informatie

In dit jaarverslag is niet-financiële informatie te vinden in de hoofdstukken:

Niet-financiële informatie

Vindplaats in dit jaarverslag

Niet-financiële informatie
Item Hoofdstuk        
           
Klanttevredenheid Onze leden        
Milieuaangelegenheden Onze omgeving        
Sociale aangelegenheden Onze omgeving        
  Onze mensen        
Personeelsaangelegenheden Onze mensen        
Maatschappelijk beleggingsbeleid Onze omgeving        
Eerbieding van mensenrechten Onze omgeving        
Bestrijding van corruptie en omkoping Onze omgeving        

Bijlage 2: Lidmaatschappen en gedragscodes

Coöperatie DELA is lid en opereert conform de overeengekomen gedragscodes van:

  • Verbond van Verzekeraars -> Gedragscode verzekeraars
  • BGNU -> Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen
  • IVBN -> Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed
  • DDMA -> Data Driven Marketing Association

De keurmerken die DELA heeft verkregen zijn:

  • Keurmerk Uitvaartzorg
  • Keurmerk klantgericht verzekeren
  • Privacy waarborg

Bijlage 3: GRI-tabel

GRI-tabel

GRI-tabel
GRI Standard / disclosure Toelichting / vindplaats
   
Omschrijving van de organisatie  
102-1 Naam van de organisatie Verslag van het directie, Onze omgeving
102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten In het kort, Profiel
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Eindhoven
102-4 Locaties van crematoria en uitvaartcentra https://www.dela.nl/service-en-contact/contact-met-ons-opnemen/vestiging-zoeken
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-6 Afzetmarkten In het kort, Profiel & Kerncijfers.
102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie In het kort, Kerncijfers
102-8 Samenstelling van het medewerkersbestand Verslag van het directie, Onze mensen
102-9 Omschrijving van de waardeketen van de organisatie In het kort, Samen sterk
102-10 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode in organisatie omvang, structuur, eigenaarschap of waardeketen Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-11 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
  https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
102-12 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie Verslag van het directie, Onze omgeving
102-13 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
  https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
Strategie  
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie In het kort, Voorwoord.
  In het kort, Koers en strategie.
Ethiek en integriteit  
102-16 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode Verslag van het directie, Onze mensen
  Bijlage: Lidmaatschappen en gedragscodes
Bestuursstructuur  
102-18 Bestuursstructuur van de organisatie Governance & risicomanagement, Corporate governance
Stakeholder betrokkenheid  
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Bijlage: Over dit verslag
102-41 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt Niet gerapporteerd
102-42 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden Niet gerapporteerd
102-43 Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken Bijlage: Over dit verslag
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen Bijlage: Over dit verslag
Verslaggevingsprofiel  
102-45 Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen Bijlage: Over dit verslag
102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten Bijlage: Over dit verslag
  Bijlage: GRI-tabel
102-47 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld Bijlage: Over dit verslag
102-48 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening Geconsolideerde jaarrekening, Toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening
102-50 Verslaggevingsperiode 2018
102-51 Datum van het meest recente rapport 04/17/2019
102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
102-53 Contact informatie voor vragen over het verslag Colofon
102-54 GRI-toepassingsniveau Core
102-55 GRI-tabel Bijlage: GRI-tabel
102-56 Beleid met betrekking tot assurance Controleverklaring, Controleverklaring van de onafhankelijke accountant