Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

Activa

Bedragen x € 1.000

Activa
  Ref.   31-12-2018   31-12-2017
           
Immateriële vaste activa     34.387    29.394 
           
Beleggingen          
Terreinen en gebouwen:          
- Voor eigen gebruik   6.912    5.832   
- Overige terreinen en gebouwen   735    735   
Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: 6.1        
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen   831.099    760.976   
- Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen   648.362    625.845   
Overige financiële beleggingen: 6.1        
- Aandelen   1.935.969    2.161.514   
- Obligaties   1.560.902    1.762.184   
- Derivaten   79.864    27.058   
- Vorderingen uit hypothecaire leningen   1.129    1.242   
- Vorderingen uit andere leningen   153.009    64.695   
- Infrastructuur   40.534    13.936   
- Beleggingen in liquide middelen   26.790    27.786   
- Andere financiële beleggingen   260.462    206.140   
      5.545.767    5.657.943 
Vorderingen          
Vorderingen uit directe verzekering   196    ‑402   
Overige vorderingen   153.532    47.553   
      153.728    47.151 
Overige activa          
Materiële vaste activa   7.024    8.826   
Liquide middelen 6.2 62.902    25.051   
      69.926    33.877 
           
Overlopende activa     1.922    3.553 
       
TOTAAL ACTIVA     5.805.730    5.771.918 

Passiva

Bedragen x € 1.000

Passiva
Eigen vermogen 6.7        
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 6.3 2.950    2.950   
Agioreserve 6.4 74.889    74.889   
Herwaarderingsreserve 6.5 374.746    335.915   
Overige reserves 6.6 556.530    827.030   
      1.009.115    1.240.784 
Technische voorzieningen          
Bruto technische voorzieningen   4.602.489    4.307.796   
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen   ‑18.305    ‑16.304   
      4.584.184    4.291.492 
           
Voorzieningen 6.8   74.349    71.849 
  6.8        
Depot van herverzekeraars     13.927    12.881 
           
Schulden          
Schulden uit directe verzekering   79.616    78.377   
Overige schulden   24.324    63.417   
      103.940    141.794 
           
Overlopende passiva     20.215    13.118 
       
TOTAAL PASSIVA     5.805.730    5.771.918 

Enkelvoudige resultatenrekening

Technische rekening

Bedragen x € 1.000

Technische rekening
  Ref.   2018   2017
           
Verdiende premies eigen rekening          
Brutopremies   456.240    439.138   
Uitgaande herverzekeringspremies   ‑5.458    ‑4.365   
      450.782    434.773 
Beleggingsopbrengsten          
Opbrengsten uit deelnemingen 7.1 69.810    51.656   
Opbrengsten uit andere beleggingen 7.2 175.743    99   
Gerealiseerde winst op beleggingen 7.2 286.761    562.034   
      532.314    613.789 
           
Ongerealiseerde winst op beleggingen     ‑    231.908 
           
Uitkeringen eigen rekening          
Bruto   186.681    180.418   
Aandeel herverzekeraars   ‑2.184    ‑1.423   
  -/-   184.497    178.995 
Wijziging technische voorzieningen eigen rekening          
Bruto   229.362    219.684   
Aandeel herverzekeraars   ‑2.001    ‑1.674   
  -/-   227.361    218.010 
           
Winstdelingen en kortingen -/-   42.321    15.835 
           
Bedrijfskosten          
Acquisitiekosten   45.364    40.257   
Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen   73.881    63.270   
  -/-   119.245    103.527 
           
Beleggingslasten 7.2        
Beheerskosten en rentelasten   15.119    53.944   
Gerealiseerd verlies op beleggingen   432.823    242.738   
  -/-   447.942    296.682 
           
Ongerealiseerd verlies op beleggingen 7.2 -/-   211.983    117.986 
           
Aan niet-technische rekening toegerekend resultaat op beleggingen -/-   ‑24.653    92.658 
           
Resultaat technische rekening     ‑225.600    256.777 

Niet-technische rekening

Bedragen x € 1.000

Niet-technische rekening
  Ref.   2018   2017
           
Resultaat technische rekening     ‑225.600    256.777 
           
Toegerekend resultaat uit beleggingen overgeboekt van technische rekening     ‑24.653    92.658 
           
Andere baten     11    3.344 
           
Andere lasten -/-   9.876    11.256 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen     ‑260.118    341.523 
           
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/-   ‑88.102    84.101 
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen     ‑172.016    257.422 

Toelichting op de enkelvoudige balans en resultatenrekening

5. Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de op pagina 10 tot en met 28 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Voor de toelichting op verschillende balans en resultatenrekeningposten verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening. Op posten waar de enkelvoudige jaarrekening afwijkt ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening is hieronder een separate toelichting opgenomen.

6. Toelichting op de enkelvoudige balans

6.1 Beleggingen

6.1.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen, specificatie
Naam, vestigingsplaats Aandeel in geplaatst kapitaal 31-12-2018 31-12-2017    
           
DELA Vastgoed B.V., Eindhoven 100% 721.173  674.200     
DELA Vastgoedmanagement B.V., Eindhoven 100% 2.966  2.741     
DELA Crematoria Groep B.V., Eindhoven 100% 13.015  ‑3.827     
DELA Hypotheken B.V., Capelle a/d IJssel 100% ‑1.808  ‑81     
DELA Investment Belgium N.V., Antwerpen 100% 42.519  46.106     
DELA Vastgoed België N.V., Luik 100% 51.516  40.119     
Dela Enterprises N.V., Antwerpen 100% 1.718  1.718     
           
Boekwaarde per 31 december   831.099  760.976     

Deelnemingen, verloop

Bedragen x € 1.000

Deelnemingen, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   760.976  811.578     
           
Investeringen   ‑  ‑35.000     
Acquisities   ‑  ‑48.704     
Resultaat deelneming   70.123  33.102     
           
Boekwaarde per 31 december   831.099  760.976     

6.1.2 Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen

Bedragen x € 1.000

Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Rekeningcourant groepsmaatschappijen          
- DELA Holding N.V.   ‑  3.664     
- DELA Vastgoed B.V.   177.558  158.623     
- DELA Crematoria Groep B.V.   142.180  133.202     
- DELA Hypotheken B.V.   287.488  287.185     
- AB Crematoria DELA B.V.   ‑  129     
- DomusDELA Vastgoed B.V.   5.601  5.501     
- DomusDELA Klooster B.V.   ‑  32     
    612.827  588.336     
Leningen aan groepsmaatschappijen          
- DELA Vastgoed B.V.   35.535  37.509     
           
Totaal   648.362  625.845     

Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 1% (kort) en 4% (lang) rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets geregeld.

6.1.3 Overige financiële beleggingen

Overige financiële beleggingen, verloop

Bedragen x € 1.000

Overige financiële beleggingen, verloop
  Eindstand 2017 Aankopen Verkopen en aflossingen Overige mutaties Eindstand 2018
           
Aandelen 2.161.514  747.951  ‑751.469  ‑222.027  1.935.969 
Obligaties 1.762.184  1.015.680  ‑1.142.902  ‑74.060  1.560.902 
Derivaten 27.058  35.208  ‑  17.599  79.865 
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.242  ‑  ‑107  ‑6  1.129 
Vorderingen uit andere leningen 64.695  283.105  ‑193.037  ‑1.754  153.009 
Infrastructuur 13.936  17.328  ‑3.761  13.031  40.534 
Beleggingen in liquide middelen 27.786  ‑  ‑  ‑996  26.790 
Andere financiële beleggingen 206.140  46.736  ‑13.009  20.595  260.462 
 
Totaal 4.264.555  2.146.008  ‑2.104.285  ‑247.618  4.058.660 

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen

Bedragen x € 1.000

Overige financiële beleggingen, overige waarderingen
31-12-2018 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen 1.935.969  1.828.197  1.935.969     
Obligaties 1.560.902  1.632.901  1.560.902     
Derivaten 79.865  54.138  79.865     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.129  1.129  1.129     
Vorderingen uit andere leningen 153.009  155.718  153.009     
Infrastructuur 40.534  41.385  40.534     
Beleggingen in liquide middelen 26.790  26.790  26.790     
Andere financiële beleggingen 260.462  225.131  260.462     
           
Totaal 4.058.660  3.965.389  4.058.660     
31-12-2017 Balans-
waarde
Kostprijs Markt-
waarde
   
           
Aandelen 2.161.514  1.762.992  2.161.514     
Obligaties 1.762.184  1.778.591  1.762.184     
Derivaten 27.058  41.887  27.058     
Vorderingen uit hypothecaire leningen 1.242  1.242  1.242     
Vorderingen uit andere leningen 64.695  64.718  64.717     
Infrastructuur 13.936  13.733  13.936     
Beleggingen in liquide middelen 27.786  27.786  27.786     
Andere financiële beleggingen 206.140  206.343  206.140     
     
Totaal 4.264.555  3.897.292  4.264.577     

6.2 Liquide middelen

Liquide middelen, gesplitst naar bank

Bedragen x € 1.000

Liquide middelen, gesplitst naar bank
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Rabobank   55.929  20.233     
ABN Amro   21     
Kas   ‑  12     
KBC Bank   5.642  3.997     
ING Bank   358  775     
BNP Paribas   13     
Hypovereinsbank   960  ‑     
           
Boekwaarde per 31 december   62.902  25.051     

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6.3 Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk (145.210 stuks) en geplaatst kapitaal (29.498 stuks) van de onderneming bedroeg per 31 december 2018 resp. € 14.521 en € 2.950. DELA Natura beschikt over 2 eigen aandelen.

6.4 Agioreserve

De agioreserve is ontstaan bij de aandelenuitgifte boven de nominale waarde en betreft dus een vrije reserve.

6.5 Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve, verloop

Bedragen x € 1.000

Herwaarderingsreserve, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   335.915  339.171     
           
Waardemutatie onroerende zaken   3.316  ‑3.256     
Waardemutatie overige effecten   35.202       
Overige waardemutaties   313       
           
Stand per 31 december   374.746  335.915     

6.6 Overige reserves

Overige reserves, verloop

Bedragen x € 1.000

Overige reserves, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   827.030  606.350     
           
Uit bestemming resultaat boekjaar   ‑172.016  257.422     
Naar herwaarderingsreserve   ‑  3.256     
Uitgekeerd dividend   ‑60.000  ‑40.000     
Overige waardemutaties   ‑38.484     
           
Stand per 31 december   556.530  827.030     

6.7 Mutatieoverzicht eigen vermogen

Eigen vermogen, verloop

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   1.240.784  1.023.359     
           
Resultaat na belastingen   ‑172.016  257.422     
Uitgekeerd dividend   ‑60.000  ‑40.000     
Overig   347     
           
Stand per 31 december   1.009.115  1.240.784     

Voorgesteld wordt het negatief resultaat na belastingen van - € 172.016 ten laste te brengen van de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

6.8 Voorzieningen

Voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen, verloop
  Boekwaarde 31-12-2017 Dotatie Onttrokken Overige waardemutaties Boekwaarde 31-12-2018
           
Voorziening latente belastingen 70.787  15.294  ‑11.325  ‑1.010  73.746 
Voorziening pensioenen 25  ‑  ‑10  ‑  15 
Voorziening ambtsjubilea 570  18  ‑  ‑  588 
Voorziening reorganisatie 467  ‑  ‑467  ‑  ‑ 
 
Totaal 71.849  15.312  ‑11.802  ‑1.010  74.349 

Voorziening latente belastingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Voorziening latente belastingen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Andere fiscale waardering onroerende zaken   55.840  41.557     
Andere fiscale activering van eerste kosten België   14.430  13.080     
Andere fiscale waardering effecten en vastrentende waarden   3.476  16.149     
       
Totaal   73.746  70.787     

7. Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening

7.1 Resultaat deelnemingen

Resultaat deelnemingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Resultaat deelnemingen, specificatie
Naam, vestigingsplaats   2018  2017     
           
DELA Vastgoed B.V., Eindhoven   46.972  54.467     
DELA Vastgoedmanagement B.V., Eindhoven   226  ‑101     
DELA Crematoria Groep B.V., Eindhoven   16.842  ‑13.588     
DELA Hypotheken B.V., Capelle a/d IJssel   ‑1.727  ‑507     
DELA Vastgoed België N.V., Luik   11.085  ‑     
DELA Investment Belgium N.V., Antwerpen   ‑3.588  2.387     
           
Totaal   69.810  42.658     

7.2 Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaten

Bedragen x € 1.000

Beleggingsresultaten
    2018  2017     
           
Beleggingsopbrengsten   532.314  613.789     
Ongerealiseerde winst op beleggingen   ‑  231.908     
Gerealiseerd verlies op beleggingen -/- 432.823  242.738     
Ongerealiseerd verlies op beleggingen -/- 211.983  117.986     
Beheerskosten en rentelasten -/- 15.119  53.944     
           
Totaal   ‑127.611  431.029     

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde en ongerealiseerde beleggingsresultaten, specificatie
2018 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) 69.810  ‑  ‑  ‑  69.810 
           
Terreinen en gebouwen (b) ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen 191.746  81.865  ‑272.075  6.481  ‑168.675 
- Obligaties 110.500  92.440  ‑14.992  6.500  ‑3.432 
- Derivaten 119.001  257.017  44.132  308  ‑94.192 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 41  ‑  ‑  ‑  41 
- Vorderingen uit andere leningen 5.891  1.367  ‑2.722  ‑  1.802 
- Infrastructuur 1.062  ‑  835  ‑  1.897 
- Andere financiële beleggingen 34.263  134  32.839  1.830  65.138 
  462.504  432.823  ‑211.983  15.119  ‑197.421 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 532.314  432.823  ‑211.983  15.119  ‑127.611 
2017 Gerealiseerde winst Gerealiseerd verlies Ongereali-
seerd resultaat
Beheerskosten en rentelasten Totaal
           
Deelnemingen (a) 42.658  ‑  ‑  ‑  42.658 
           
Terreinen en gebouwen (b) 99  ‑  ‑  ‑  99 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen 184.116  40.966  93.749  6.072  230.827 
- Obligaties 113.408  40.312  ‑106.137  4.245  ‑37.286 
- Derivaten 231.805  161.349  55.212  497  125.171 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen 43  ‑  ‑  ‑  43 
- Vorderingen uit andere leningen 499  10  ‑26  ‑  463 
- Infrastructuur ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen 41.161  ‑41.786  29.237  43.130  69.054 
  571.032  200.851  72.035  53.944  388.272 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) 613.789  200.851  72.035  53.944  431.029 

Ongerealiseerde beleggingsopbrengsten zijn de positieve dan wel negatieve verschillen tussen de aankoopprijs en de marktwaarde van de beleggingen (inclusief valuta-effecten) die op balansdatum in bezit zijn van de Natura Groep. Alle overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Directe en indirecte beleggingsresultaten, specificatie
2018     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     69.810  ‑  69.810 
           
Terreinen en gebouwen (b)     ‑  ‑  ‑ 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen     53.799  ‑222.474  ‑168.675 
- Obligaties     68.827  ‑72.259  ‑3.432 
- Derivaten     ‑308  ‑93.884  ‑94.192 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     41  ‑  41 
- Vorderingen uit andere leningen     4.728  ‑2.926  1.802 
- Infrastructuur     1.062  835  1.897 
- Andere financiële beleggingen     32.477  32.661  65.138 
      160.626  ‑358.047  ‑197.421 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     230.436  ‑358.047  ‑127.611 
2017     Direct Indirect Totaal
           
Deelnemingen (a)     42.658  ‑  42.658 
           
Terreinen en gebouwen (b)     99  ‑  99 
           
Overige financiële beleggingen (c):          
- Aandelen     42.660  188.167  230.827 
- Obligaties     72.666  ‑109.952  ‑37.286 
- Derivaten     ‑497  125.668  125.171 
- Vorderingen uit hypothecaire leningen     43  ‑  43 
- Vorderingen uit andere leningen     479  ‑16  463 
- Infrastructuur     ‑  ‑  ‑ 
- Andere financiële beleggingen     39.971  29.083  69.054 
      155.322  232.950  388.272 
           
Totaal beleggingsresultaat (a) + (b) + (c)     198.079  232.950  431.029 

Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.

7.3 Organische analyse

In de organische analyse wordt het resultaat van de technische rekening en het resultaat voor belasting uitgesplitst naar winstbronnen.

Organische analyse

Bedragen x € 1.000.000

Organische analyse
    2018  2017     
           
Resultaat op sterfte en invaliditeit   42,1 39,9    
Resultaat op afkoop en mutaties   11,5 9,9    
Resultaat op kosten   ‑4,3 10,3    
Resultaat op interest   ‑231,8 215,6    
Overig technisch resultaat   0,0 0,0    
Resultatendeling   ‑43,1 ‑16,0    
Resultaat technische rekening   ‑225,6 259,7    
           
Beleggingsresultaat eigen vermogen   ‑24,7 91,1    
Overig resultaat   ‑9,8 ‑8,0    
           
Resultaat voor belasting   ‑260,1  342,8     

De bepaling van de opbrengsten uit beleggingen voor technische of niet-technische rekening vindt plaats aan de hand van de ratio eigen vermogen/vreemd vermogen.

8. Gemiddeld aantal medewerkers

Gedurende 2018 had DELA Natura gemiddeld 570 (2017: 549) werknemers in dienst, waarvan 111 in België (2017: 98) en 9 in Duitsland.

 

Eindhoven, 17 april 2019

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

De Directie De raad van commissarissen
J.L.R. van Dijk RA Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter
   
   
Drs. M.R. de Jong Drs. J.P. de Pender, secretaris
   
   
DELA Holding N.V. Mw. drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA
   
   
  Prof. mr. C.J.H. Jansen
   
   
  Prof. dr. J.J.A. Leenaars
   
   
  mr. drs. G.H.C. de Méris RA FCA
   
   
  C.P.V. van der Weg