6.7 Mutatieoverzicht eigen vermogen

Eigen vermogen, verloop

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen, verloop
    2018  2017     
           
Stand per 1 januari   1.240.784  1.023.359     
           
Resultaat na belastingen   ‑172.016  257.422     
Uitgekeerd dividend   ‑60.000  ‑40.000     
Overig   347     
           
Stand per 31 december   1.009.115  1.240.784     

Voorgesteld wordt het negatief resultaat na belastingen van - € 172.016 ten laste te brengen van de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.