2.15 Overlopende passiva

De overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.