3.1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa, verloop

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   29.443  32.183     
           
Investeringen   5.557  1.948     
Verwerving als gevolg van acquisities   12.393  ‑     
Afschrijvingen   ‑12.823  ‑4.688     
           
Boekwaarde per 31 december   34.570  29.443     

De investeringen betreffen geactiveerde kosten met betrekking tot het Belgische verzekeringssysteem. Aangezien besloten is het Belgische verzekeringssysteem in 2019 te vervangen, zijn alle geactiveerde kosten volledig afgeschreven in 2018. Dit verklaart tevens de hoge afschrijvingen ten opzichte van 2017. De verwerving als gevolg van acquisities betreft de overgenomen verzekeringsportefeuille van Hooghenraed.

In de immateriële vaste activa zijn geen intern gegenereerde activa opgenomen.

Immateriële vaste activa, cumulatief

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa, cumulatief
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Verkrijgingsprijzen   87.912  69.962     
Cumulatieve waardemutaties en afschrijvingen   ‑53.342  ‑40.519     
           
Boekwaarde per 31 december   34.570  29.443     

Immateriële vaste activa, specificatie

Bedragen x € 1.000

Immateriële vaste activa, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Value of business acquired   31.367  20.728     
Overige immateriële activa   3.203  8.715     
           
Boekwaarde per 31 december   34.570  29.443