3.9 Voorzieningen

Het verloop van deze voorzieningen is als volgt:

Voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen, verloop
  Boekwaarde 31-12-2017 Dotatie Onttrokken Overige waardemutaties Boekwaarde 31-12-2018
           
Voorziening latente belastingen 182.770  19.158  ‑32.274  4.327  173.981 
Voorziening pensioenen 25  ‑  ‑10  ‑  15 
Voorziening ambtsjubilea 570  18  ‑1  ‑  587 
Voorziening reorganisatie 467  ‑  ‑467  ‑  ‑ 
 
Totaal 183.832  19.176  ‑32.752  4.327  174.583 

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter, met uitzondering van de reorganisatievoorziening waarvan de looptijd maximaal 1 jaar is.

Voorziening latente belastingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Voorziening latente belastingen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Andere fiscale waardering onroerende zaken   156.075  169.468     
Andere fiscale activering van eerste kosten België   14.430  13.080     
Andere fiscale waardering effecten en vastrentende waarden   3.476  174     
Overig   ‑  48     
       
Totaal   173.981  182.770