3.11 Schulden

Schulden uit directe verzekering ontstaan wanneer polishouders premie vooruitbetalen.

Bij de aanwezige schulden is geen sprake van (dis)agio waardoor de geamortiseerde kostprijs gelijk is aan de nominale waarde.

Overige schulden, specificatie

Bedragen x € 1.000

Overige schulden, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Crediteuren   10.806  9.051     
Vennootschapsbelasting   4.512  43.986     
Waarborgsommen   1.651  1.346     
Schulden aan groepsmaatschappijen   2.286  1.422     
Tussenrekening obligaties   ‑  3.576     
Te betalen BTW   2.838  2.892     
Te betalen belastingen en sociale premies   2.067  2.429     
Overige   1.826  2.646     
    ‑       
Totaal   25.986  67.348