3.12 Overlopende passiva

Overlopende passiva, specificatie

Bedragen x € 1.000

Overlopende passiva, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Vooruitontvangen huren   6.903  6.263     
Nog te betalen overige schulden   20.175  13.290     
Te betalen vakantiedagen   983  1.048     
Te betalen vakantiegeld   1.925  1.940     
Te betalen variabele beloning   1.318  1.232     
           
Totaal   31.304  23.773