3.3 Vorderingen

3.3.1 Vorderingen uit directe verzekeringen

Door de omvang en spreiding van de bedrijfsactiviteiten van DELA Natura is het kredietrisico uit hoofde van vorderingen uit directe verzekeringen slechts in beperkte mate geconcentreerd. Naast de gebruikelijke voorziening voor dubieuze vorderingen op tussenpersonen is derhalve geen aanvullende voorziening voor kredietrisico gevormd.

3.3.2 Overige vorderingen

Overige vorderingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Overige vorderingen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Latente belastingvorderingen   48.925  37.550     
Vennootschapsbelasting   81.789  4.476     
Belastingen en premies sociale verzekeringen   8.756  719     
Debiteuren   5.388  309     
Overige vorderingen   19.675  11.528     
       
Totaal   164.533  54.582     

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar, behalve de latente belastingvorderingen.

3.3.3 Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Latente belastingvorderingen, specificatie
    31-12-2018 31-12-2017    
           
Andere fiscale activering van eerste kosten   21.332  24.608     
Verliesverrekening voorgaande jaren   18.811  8.852     
Andere fiscale waardering effecten en vastrentende waarden   7.830  3.041     
Andere fiscale waardering immateriële activa   679  872     
Overig   273  177     
       
Totaal   48.925  37.550     

Van de totale latente belastingvorderingen wordt naar verwachting € 12.616 binnen één jaar verrekend.