3.4 Overige activa

Materiële vaste activa, verloop

Bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   9.378  7.036     
           
Investeringen   859  5.227     
Desinvesteringen   ‑444  ‑129     
Afschrijvingen   ‑2.305  ‑2.756     
       
Boekwaarde per 31 december   7.488  9.378