3.7 Technische voorzieningen

Technische voorzieningen, specificatie

Bedragen x € 1.000

Technische voorzieningen, specificatie
    2018  2017     
           
Bruto technische voorzieningen   4.674.166  4.373.066     
Herverzekeringsdeel   ‑18.305  ‑16.304     
Overrentedeling   600  2.720     
Geactiveerde acquisitiekosten   ‑72.277  ‑67.990     
         
Boekwaarde per 31 december   4.584.184  4.291.492     

Technische voorzieningen, verloop

Bedragen x € 1.000

Technische voorzieningen, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   4.291.492  4.062.701     
           
Toevoegingen ten laste van de resultatenrekening          
- Uit premies   342.556  327.002     
- Interest   129.019  123.763     
- Winstdeling   42.415  17.753     
- Overname/conversie portefeuille   26.878  ‑     
- Uitkeringen   ‑123.364  ‑119.513     
- Deelpremie voor overlijden   ‑114.548  ‑109.515     
- Onttrekking voor kosten   ‑6.600  ‑5.817     
- Overige mutaties   623  26     
- Geactiveerde acquisitiekosten   ‑4.287  ‑4.908     
       
Boekwaarde per 31 december   4.584.184  4.291.492     

De totale technische voorziening wordt als langlopend beschouwd.

Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen en de uitkeringen waartoe DELA Natura Groep uit hoofde van haar herverzekeringscontracten gerechtigd is, worden in mindering gebracht op de bruto technische voorzieningen.

De voorzieningen voor het levenrisico zijn in beginsel gebaseerd op tariefgrondslagen, waarbij rekening gehouden wordt met marktspecifieke veronderstellingen en het kostenniveau van de verzekeraar.

Financiële grootheden levensverzekeringen

Bedragen x € 1.000

Financiële grootheden levensverzekeringen
31-12-2018 Stand-premie Verzekerd kapitaal Opgebouwd saldo Voorziening verzekerings-verplichtingen  
           
Uitvaartverzekering 370.354  19.607.048  ‑  4.429.326   
Spaarverzekering 30.582  221.513  201.376  201.376   
Overlijdensrisicoverzekering 31.579  23.158.103  ‑  43.464   
Herverzekering ‑  ‑  ‑  ‑18.305   
           
Totaal 432.515  42.986.664  201.376  4.655.861   
31-12-2017 Stand-premie Verzekerd kapitaal Opgebouwd saldo Voorziening verzekerings-verplichtingen  
           
Uitvaartverzekering 344.584  18.708.620  ‑  4.196.886   
Spaarverzekering 26.073  157.057  142.779  142.779   
Overlijdensrisicoverzekering 28.218  19.839.618  ‑  33.400   
Herverzekering ‑  ‑  ‑  ‑16.304   
           
Totaal 398.875  38.705.295  142.779  4.356.761   

Geactiveerde acquisitiekosten, verloop

Bedragen x € 1.000

Geactiveerde acquisitiekosten, verloop
    2018  2017     
           
Boekwaarde per 1 januari   67.990  63.082     
           
Verleend   12.254  12.092     
Afgeschreven   ‑7.967  ‑7.184     
       
Boekwaarde per 31 december   72.277  67.990     

Per 1 januari 2013 is het provisieverbod in Nederland van kracht, waardoor in Nederland geen provisiekosten meer worden gemaakt en geactiveerd. In België en Duitsland bestaat geen provisieverbod en worden wel provisiekosten gemaakt en geactiveerd.