4.6 Andere baten en lasten

De andere baten betreft de teruggaaf van het pro rata gedeelte van de btw.

Andere lasten, specificatie

Bedragen x € 1.000

Andere lasten, specificatie
    2018  2017     
           
Afschrijving goodwill   1.887  1.844     
Pensioenlasten inactieven   223  397     
Kosten FIT   44  1.530     
Overige lasten   8.351  7.697     
           
Totaal   10.505  11.468     

De overige lasten betreffen voornamelijk de volledige afschrijving van het Belgische verzekeringssysteem (€ 8.257).