4.7 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Vennootschapsbelasting, specificatie

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting, specificatie
    2018  2017     
           
Verschuldigde vennootschapsbelasting verslagjaar   ‑52.570  63.337     
Voorgaande jaren   847  ‑4.145     
Acute vennootschapsbelasting   ‑51.723  59.192     
           
Latente vennootschapbelasting   ‑25.007  26.158     
           
Totaal   ‑76.730  85.350     

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op het nominale Nederlandse belastingtarief.

Vennootschapsbelasting, toelichting

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting, toelichting
    2018  2017     
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   ‑248.746  342.772     
Nominaal belastingpercentage   25% 25%    
           
Nominaal belastingbedrag   ‑62.187  85.693     
Vennootschapsbelasting voorgaande jaren   847  ‑4.145     
Overige fiscale faciliteiten   ‑15.390  3.802     
           
Totaal   ‑76.730  85.350     

De overige fiscale faciliteiten bevat de impact van de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting op de latente belastingverplichtingen ter grootte van - € 16.572.